วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

  1. จัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี แบบ Monodzukuri เพื่อรองรับความต้องการของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
  2. ผลิตวิศวกรที่คิดเป็น ทำเป็น มีคุณภาพ และ คุณธรรม
  3. สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและสังคมไทย
  4. ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับอุตสาหกรรมและสังคม เพื่อช่วยพัฒนาสังคมไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
  5. อนุรักษ์ ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างชาติ