คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มุ่งมั่นเป็นแหล่งรวมวิชาการและผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม และมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ คิดเป็นทำเป็น และมีทักษะความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ สู่ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ ออกแบบหลักสูตรที่มีความเฉพาะและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างแท้จริง

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์


รศ.ดร.ชุมพล อันตรเสน ( Assoc.Prof.Dr.Choompol Antarasena )

ความเป็นมาของคณะวิศวกรรมศาสตร์

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. สถาบันที่ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของกลุ่มบุคคลที่เคยไปศึกษาและฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ.2548 ส.ส.ท.มีดำริที่จะจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่สร้างบุคลากรที่มีความ เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีเฉพาะทางขึ้น เพื่อป้อนบุคลากรให้แก่สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมของไทย จึงได้ดำเนินโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึ้นในนาม “สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น” (ส.ท.ญ.) หรือ “Thai-Nichi Institute of Technology” (TNI) และเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2549 ได้รับอนุญาตการจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาแห่งใหม่ โดยเริ่มเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2550 ในหลักสูตรต่างๆ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมถึงคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เน้นเทคโนโลยีอันจำเป็นสำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย

ปรัชญา

“ สร้างวิศวกรนักคิด บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ในจรรยาบรรณ มุ่งมั่นเพื่อสังคม ”