สาส์นจากคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น คณะเราก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 โดยมุ่งมั่นเป็นแหล่งรวมวิชาการและผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม ตลอด 15 ปีที่ผ่านคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเรา มีความเป็นอันหนึ่งเดียวกัน การให้ความรู้และการบ่มเพาะวิศวกรเป็นหัวใจสำคัญและเป็นพันธกิจหลักของคณะ ต้องขอขอบคุณอดีตคณบดีทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ รศ.พูลพร แสงบางปลา ผศ.ดร.เลอเกียรติ วงศ์สารพิกูล และ รศ.ดร.ชุมพล อันตรเสน ที่ได้สร้างรากฐานการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์จนกระทั่งปัจจุบัน ทำให้เรามีความพร้อมด้านคณาจารย์ และเครื่องมือการเรียนการสอน และขอขอบคุณบัณฑิตทุกท่านทั้งที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยและในประเทศญี่ปุ่นที่ได้สร้างชื่อเสียง ให้กับคณะและสถาบันสู่ภายนอก

สำหรับการมองอนาคตในทศวรรษถัดไป เรามุ่งหวังผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมกับการทำงานกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต ทั้งด้านวิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมไฟฟ้า ให้เป็นวิศวกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตสำนึกและพร้อมดูแลสังคม รวมทั้งเน้นการสร้างนวัตกรรมและการทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพ ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยให้ก้าวทันเทคโนโลยีของโลกอนาคต ด้วยความร่วมมือและความเป็นอันหนึ่งเดียวกันของคณาจารย์และบุคลากรของคณะ สุดท้ายนี้ เราพร้อมสะท้อนการทำงานในอดีตและก้าวสู่อนาคตด้วยเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน และสร้างประโยชน์ต่อสังคมต่อไป โดยเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าอนาคตของเรา เราสร้างได้ดังสโลแกนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ว่า Engineer your own future (望む未来は自分で創る。)


รศ. อัญชลี สุพิทักษ์ ( Assoc.Prof.Anchalee Supithak )

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์