วิศวกรรมยานยนต์ (AE)

จุดเด่น

หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ ปรับปรุงปี 2564 เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็น “ วิศวกรยานยนต์ TNI คนรุ่นใหม่ หัวใจโมโนซุคุริ (Monodzukuri) ” มีความรู้สมัยใหม่ ทันต่อการก้าวสู่ Industry 4.0 และนโยบาย Thailand 4.0 เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมทักษะทางวิศวกรรมยานยนต์ การออกแบบและพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์ การผลิตและเทคโนโลยีวัสดุ การบริหารจัดการสายการผลิต ระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติ และการซ่อมบำรุง เสริมด้วยทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น และมีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 1. วิศวกรรมยานยนต์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 2. วิศวกรด้านระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติ
 3. วิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D)
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน (RE)

จุดเด่น

1. วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน (Robotics and Lean Automation Engineering: RE) เป็นหลักสูตรที่มีอัตราการมีงานทำสูงที่สุด ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการญี่ปุ่นในประเทศไทย
2. โครงสร้างของหลักสูตรออกแบบรายวิชาภายใต้ความร่วมมือของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจากสถานประกอบการชั้นนำด้านการสร้างระบบเครื่องจักรอัตโนมัติเพื่อการผลิต วิศวกรที่จบจากหลักสูตร จึงมีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการออกแบบระบบการผลิตอัตโนมัติในสถานประกอบการ
3. เป็นการบูรณาการระหว่างองค์ความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติในการผลิตและเทคนิคการวิเคราะห์ของเสียในกระบวนการผลิตแบบลีน ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่มีการประยุกต์ศาสตร์ด้านการบริหารจัดการการผลิตคู่กับนวัตกรรมด้านวิศวกรรมการผลิตควบคู่กัน
4. โอกาสปฏิบัติงานในวิชาชีพวิศวกรรมที่แตกต่างจากทั่วไป เพราะเป็นวิศวกรที่มีทักษะครอบคลุมทั้งด้านการผลิต การออกแบบเครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้าควบคุม การเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. หลักสูตร มีเนื้อหาสอดคล้องกับวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 1. วิศวกรหุ่นยนต์
 2. วิศวกรโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติสำหรับ พีแอลซี หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
 3. วิศวกรวางแผน ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (CE)

จุดเด่น

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความชำนาญทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และศึกษาเรียนรู้การออกแบบ ติดตั้ง และการบำรุงรักษาระบบฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ มีความสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ และสามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ กับงานในอุตสาหกรรมได้ มีทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเป็นอย่างดี

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 1. วิศวกรนักพัฒนาระบบ (System Engineer)
 2. วิศวกรซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
 3. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรรมอุตสาหการ (IE)

จุดเด่น

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการในด้านต่างๆ อาทิ การออกแบบพัฒนาด้านกระบวนการผลิต การบริหารจัดการสายการผลิต การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาระบบการผลิตในอุตสาหกรรม มีความสามารถรับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้กับงานจริงได้ มี ทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเป็นอย่างดี เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 1. วิศวกรพัฒนาและควบคุมระบบการผลิต
 2. วิศวกรจัดการทรัพยากรโรงงาน
 3. วิศวกรในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรรมไฟฟ้า (EE)

จุดเด่น

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้เป็นวิศวกรที่มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สามารถออกแบบ สร้างสรรค์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาในเชิงวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นผู้มีทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารได้เป็น อย่างดี รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 1. วิศวกรไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
 2. วิศกรออกแบบผลิตภัณฑ์
 3. นักวิจัยระบบอัจฉริยะ
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เทคโนโลยีวิศวกรรม (MET)

จุดเด่น

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และความชำนาญ ในการประยุกต์ใช้พัฒนาเทคโนโลยี และงานวิจัยทางด้านวิศวกรรม อาทิ การออกแบบขั้นสูงและเทคโนโลยีการผลิต ระบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมและการจัดการทางวิศวกรรม และระบบวิศวกรรมไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการออกแบบพัฒนาคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและบริหารจัดการ ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 1. วิศวกรอาวุโส ผู้จัดการ นักพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยี นักวิจัย และนักวิชาการ ซึ่งผู้เรียนจะได้รับความรู้และเพิ่มพูนทักษะความชำนาญด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม และเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรแบบญี่ปุ่น เพื่อให้มหาบัณฑิตมีความพร้อมต่อการแข่งขันในภาคธุรกิจและภาครัฐ
 2. ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ และผู้บริหาร ซึ่งผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะพัฒนาสร้างสรรค์เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม รวมถึงด้านการบริหารจัดการองค์กรและการแก้ปัญหาแบบญี่ปุ่น
 3. ผู้ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาสร้างสรรค์เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม