วิศวกรรมยานยนต์ (AE)

จุดเด่น

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมยานยนต์ การออกแบบ กระบวนการผลิต การบริหารจัดการสายการผลิต ระบบควบคุม ระบบอัตโนมัติ และการซ่อมบำรุงในอุตสาหกรรมยานยนต์ ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ด้านวิศวกรรมเพื่อการวิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ปัญหาใน อุตสาหกรรมยานยนต์ มีความสามารถรับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้กับงานจริงได้ มีทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเป็นอย่างดี เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 1. วิศวกรยานยนต์ วางแผน และ ควบคุมคุณภาพ
 2. วิศวกรประจำแผนกวิจัยและพัฒนา (R&D)
 3. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรรมลีนออโตเมชั่นและบูรณาการระบบ (LE)

จุดเด่น

หลักสูตรมุ่งสร้างองค์ความรู้ภายใต้ 3M ได้แก่ Manufacturing / Management / Mechatronics ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการเรียนรู้พร้อมทักษะ วิชาชีพที่สำคัญ ได้แก่ 1. มีความเข้าใจศาสตร์พื้นฐานด้านวิศวกรรมการผลิต ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นวิศวกร เริ่มต้นตั้งแต่ การออกแบบ การผลิต จนถึงการควบคุมคุณภาพให้ได้ตามข้อกำหนด 2. มีความรอบรู้และสามารถบูรณาระบบการผลิตที่มีความเชื่อมโยงด้วยเทคนิคการลดความสูญเสียแบบลีน การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัตและหุ่นยนต์เพื่อให้เกิดสายการผลิตแบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม โอกาสในการประกอบอาชีพ

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 1. วิศวกรออกแบบระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม (SI Engineer)
 2. วิศวกรออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Engineer)
 3. เจ้าของกิจการด้านนวัตกรรมการผลิตสมัยใหม่ (New Enterprise)
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE)

จุดเด่น

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความชำนาญทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และศึกษาเรียนรู้การออกแบบ ติดตั้ง และการบำรุงรักษาระบบฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ มีความสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ และสามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ กับงานในอุตสาหกรรมได้ มีทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเป็นอย่างดี

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 1. วิศวกรนักพัฒนาระบบ (System Engineer)
 2. วิศวกรซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
 3. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรรมอุตสาหการ (IE)

จุดเด่น

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการในด้านต่างๆ อาทิ การออกแบบพัฒนาด้านกระบวนการผลิต การบริหารจัดการสายการผลิต การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาระบบการผลิตในอุตสาหกรรม มีความสามารถรับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้กับงานจริงได้ มี ทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเป็นอย่างดี เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 1. วิศวกรพัฒนาและควบคุมระบบการผลิต
 2. วิศวกรออกแบบผังโรงงาน
 3. วิศวกรในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรรมไฟฟ้า (EE)

จุดเด่น

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้เป็นวิศวกรที่มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สามารถออกแบบ สร้างสรรค์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาในเชิงวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นผู้มีทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารได้เป็น อย่างดี รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 1. วิศวกรไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
 2. วิศกรออกแบบผลิตภัณฑ์
 3. นักวิจัยระบบอัจฉริยะ
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เทคโนโลยีวิศวกรรม (MET)

จุดเด่น

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และความชำนาญ ในการประยุกต์ใช้พัฒนาเทคโนโลยี และงานวิจัยทางด้านวิศวกรรม อาทิ การออกแบบขั้นสูงและเทคโนโลยีการผลิต ระบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมและการจัดการทางวิศวกรรม และระบบวิศวกรรมไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการออกแบบพัฒนาคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและบริหารจัดการ ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 1. วิศวกรอาวุโส ผู้จัดการ นักพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยี นักวิจัย และนักวิชาการ ซึ่งผู้เรียนจะได้รับความรู้และเพิ่มพูนทักษะความชำนาญด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม และเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรแบบญี่ปุ่น เพื่อให้มหาบัณฑิตมีความพร้อมต่อการแข่งขันในภาคธุรกิจและภาครัฐ
 2. ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ และผู้บริหาร ซึ่งผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะพัฒนาสร้างสรรค์เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม รวมถึงด้านการบริหารจัดการองค์กรและการแก้ปัญหาแบบญี่ปุ่น
 3. ผู้ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาสร้างสรรค์เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรรมดิจิทัล (Digital Engineering : DGE)

จุดเด่น

“Sparking your ideas for a new dimension of the future”

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 1. Digital innovation & Development Engineer
 2. Intelligent Software Analysts / Data Analytics
 3. Robotic and IoT Platform Engineer
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม