...

คุณชุติกาญจน์ นิยบุญ

เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์

...

คุณฐิติมา สมทอง

เจ้าหน้าที่ประสานงานคณะวิศวกรรมศาสตร์

...

คุณนลิน ศรีพิพัฒน์

เจ้าหน้าที่วัสดุครุภัณฑ์

...

คุณธีรเดช ขะจีฟ้า

เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคคณะวิศวกรรมศาสตร์