โครงสร้างการบริหารงาน
...

ผศ.อัญชลี สุพิทักษ์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

...

รศ.ดร.ชุมพล อันตรเสน

ที่ปรึกษาคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

...

ดร.มหรรณพ ฟักขาว

รองคณบดีฯ
ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และกิจการนักศึกษา

...

ดร.อุดร จันทร

ผู้ช่วยคณบดีฯ
ฝ่ายประกันคุณภาพ

...

ดร.ชัชไชย วรรณบูรณ์

ผู้ช่วยคณบดีฯ
ฝ่ายวิชาการ

...

อ. วิศิษฐ สองเมือง

ผู้ช่วยคณบดีฯ
ฝ่ายบริการวิชาการ

...

ดร.สวรรยา สุวรรณวงศ์

ผู้ช่วยคณบดีฯ
ฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

...

ดร.พิมพ์เพชร สระทองอุ่น

ผู้ช่วยคณบดีฯ
ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

...

ดร.อัดนา เซนโต๊ะ

ผู้อำนวยการหลักสูตร MET

...

ผศ.ดร.พรชัย นิเวศน์รังสรรค์

ประธานหลักสูตร AE

...

ดร.ดอน แก้วดก

ประธานหลักสูตร RE

...

รศ.ดร.วรากร ศรีเชวงทรัพย์

ประธานหลักสูตร CE

...

ผศ.อัญชลี สุพิทักษ์

รักษาการประธานหลักสูตร IE

...

ดร.ไพศาล สุดวิลัย

ประธานหลักสูตร EE

...

ผศ.บุษกร เหมมาชูเกียรติกุล

หัวหน้ากลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

...

อ.วรางคณา ชัยธานี

หัวหน้ากลุ่มวิชาเคมี

...

ดร.อรอนงค์ สุขใจ

หัวหน้ากลุ่มวิชาฟิสิกส์