โครงสร้างการบริหารงาน
...

รศ.ดร.ชุมพล อันตรเสน

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

...

ผศ.อัญชลี สุพิทักษ์

รองคณบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์และการประกันคุณภาพ

...

อ. ชูคิด งามวงศ์

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

...

ดร.ชาตรี บุษบาธร

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

...

อ. วิศิษฐ สองเมือง

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกายภาพ
ห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม

...

ดร.สวรรยา สุวรรณวงศ์

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

...

ผศ.ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์

ผู้อำนวยการหลักสูตร MET

...

ผศ.ดร.พรชัย นิเวศน์รังสรรค์

ประธานหลักสูตร AE

...

ดร.ดอน แก้วดก

ประธานหลักสูตร LE

...

รศ.ดร.วรากร ศรีเชวงทรัพย์

ประธานหลักสูตร CE

...

รศ.ดร.พิศุทธิ์ พงศ์ชัยฤกษ์

ประธานหลักสูตร IE

...

ดร.ไพศาล สุดวิลัย

ประธานหลักสูตร EE

...

ดร.ศิริอักษร จักรบวรพันธุ์

ประธานหลักสูตร DGE