วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นบัณฑิตให้มีความรู้ความชำนาญทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และศึกษาเรียนรู็การออกแบบติดตั้งและการบำรุงรักษา ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ มีความสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ และ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์กับงานในอุตสาหกรรมได้ มีทักษาภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นในการสื่อ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)

  • วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

  • Bachelor of Engineering (Computer Engineering)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

  • B.Eng. (Computer Engineering)

โอกาสในการประกอบอาชีพ

  1. วิศวกรนักพัฒนาระบบ (System Engineer)
  2. วิศวกรซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) 139 หน่วยกิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 34 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาภาษา 24 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 36 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาบังคับสาขา 41 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติทางวิศวกรรมการผลิต 7 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาเลือกสาขา 15 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา