วิศวกรรมดิจิทัล (Digital Engineering)

The Digital Engineering Program (DGE) is designed to create Digital Engineers with the skills needed in the following areas: Artificial Intelligent System, Automation, ICT, Novel Business Development and Economics. The program will prepare the Digital Engineer for industry 4.0 The "Digital Engineer" will be able to design, fabricate, assemble, install and integrate computer hardware, software, and control systems. They will be provided with the "Digital Literacy" skills needed to apply to engineering technology to improve automation systems and to masterfully apply IoT for business and industry; covering Intelligent Software, Intelligence Embedded System, and Intelligent System Integration which are required for the development of new S-curve industries and enterprises

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมดิจิทัล)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)

  • วศ.บ. (วิศวกรรมดิจิทัล)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

  • Bachelor of Engineering (Digital Engineering)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

  • B.Eng. (Digital Engineering)

โอกาสในการประกอบอาชีพ

  1. Digital innovation & Development Engineer
  2. Intelligent Software Analysts / Data Analytics
  3. Robotic and IoT Platform Engineer

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) 133 หน่วยกิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 34 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาภาษา 24 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 26 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาบังคับสาขา 51 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติทางวิศวกรรม 7 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาเลือกสาขา 9 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา