วิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้เป็นวิศวกรที่มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สามารถออกแบบ สร้างสรรค์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาในเชิงวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นผู้มีทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)

  • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

  • Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

  • B.Eng. (Electrical Engineering)

โอกาสในการประกอบอาชีพ

  1. วิศวกรไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
  2. วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์
  3. นักวิจัยระบบอัจฉริยะ

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) 133 หน่วยกิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 11 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาภาษา 23 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 31 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาบังคับสาขา 53 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติทางวิศวกรรมการผลิต 6 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาเลือกสาขา 6 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา