วิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการในด้านต่าง ๆ อาทิ การออกแบบพัฒนาด้านกระบวนการผลิต การบริหารจัดการสายการผลิต การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาระบบการผลิตในอุตสาหกรรม มีความสามารถรับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และสามารถนําความรู้เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้กับงานจริงได้ มีทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเป็นอย่างดี เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)

  • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

  • Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

  • B.Eng. (Industrial Engineering)

โอกาสในการประกอบอาชีพ

  1. วิศวกรพัฒนาและควบคุมระบบการผลิต
  2. วิศวกรจัดการทรัพยากรโรงงาน
  3. วิศวกรในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) 145 หน่วยกิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 34 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาภาษา 24 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 105 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 50 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาบังคับสาขา 39 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติทางวิศวกรรมการผลิต 7 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาเลือกสาขา 9 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา