เทคโนโลยีวิศวกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม (ปริญญาโท) หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะและความชำนาญ ในด้านการวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้และพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา และการบริหารจัดการให้งานบรรลุเป้าหมายองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตามแนวทางแบบญี่ปุ่น ซื่อสัตย์ในจรรยาบรรณ และมีจิตสำนึกสาธารณะต่อสังคม สามารถพัฒนาศักยภาพตนเองให้สูงขึ้นโดยตลอด และสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี หลักสูตรประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา ที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการผลิต ภาคเศรษฐกิจและสังคม ภาคพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้แก่
(1) การออกแบบขั้นสูงและเทคโนโลยีการผลิต (Advanced Design and technology in Manufacturing: ADM)
(2) ระบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Energy and Environmental System: EES)
(3) นวัตกรรมและการจัดการทางวิศวกรรม (Engineering Innovation and Management: EIM)
(4) ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Electrical Engineering Systems: SEES)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรม)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)

  • วศ.ม. (เทคโนโลยีวิศวกรรม)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

  • Master of Engineering (Engineering Technology)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

  • M.Eng. (Engineering Technology)

โอกาสในการประกอบอาชีพ

  1. วิศวกรอาวุโส ผู้จัดการ นักพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยี นักวิจัย และนักวิชาการ ซึ่งผู้เรียนจะได้รับความรู้และเพิ่มพูนทักษะความชำนาญด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม และเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรแบบญี่ปุ่น เพื่อให้มหาบัณฑิตมีความพร้อมต่อการแข่งขันในภาคธุรกิจและภาครัฐ
  2. ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ และผู้บริหาร ซึ่งผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะพัฒนาสร้างสรรค์เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม รวมถึงด้านการบริหารจัดการองค์กรและการแก้ปัญหาแบบญี่ปุ่น
  3. ผู้ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาสร้างสรรค์เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) 36 หน่วยกิต
(1) หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 9 หน่วยกิต
(3) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

แผนการศึกษา