เทคโนโลยีวิศวกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม (MET) มีปรัชญาเพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะและความชำนาญ ในด้านการวิจัยและพัฒนา การประยุกต์ใช้และพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการให้งานบรรลุเป้าหมายองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตามแนวทางแบบญี่ปุ่น เป็นนักปฏิบัติที่ซื่อสัตย์ในจรรยาบรรณและมีจิตสำนึกสาธารณะต่อสังคม สามารถพัฒนาศักยภาพตนเองให้สูงขึ้นโดยตลอดและสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี หลักสูตรประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชา ที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการผลิตภาคเศรษฐกิจและสังคม ภาคพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้แก่
(1) วิศวกรรมนวัตกรรมและการผลิตขั้นสูง (AIM: Advanced Innovation and Manufacturing Engineering)
(2) วิศวกรรมเพื่อการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน (ESD: Engineering for Sustainable Energy Development)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรม)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)

  • วศ.ม. (เทคโนโลยีวิศวกรรม)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

  • Master of Engineering (Engineering Technology)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

  • M.Eng. (Engineering Technology)

จุดเด่นของหลักสูตร

  1. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะและความชำนาญ รู้จักประยุกต์ใช้และพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม
  2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวิจัยและพัฒนา การคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาในงานวิศวกรรม จากโจทย์วิจัยในที่ทำงานตนเอง
  3. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
  4. ฝึกการบริหารจัดการเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายองค์กร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตามแนวทางแบบญี่ปุ่น
  5. ส่งเสริมให้เป็นวิศวกรนักปฏิบัติที่ซื่อสัตย์ในจรรยาบรรณ และมีจิตสำนึกสาธารณะต่อสังคม

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครุศาสตรอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) 36 หน่วยกิต

(1) หมวดวิชาบังคับ
15 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 9 หน่วยกิต
(3) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

แผนการศึกษา