วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน ผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้มีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ และมีทักษะความเชี่ยวชาญ ด้านบริหารจัดการคุณภาพด้วยเทคนิคลีน สามารถเลือกใช้ระบบอัตโนมัติได้อย่างเหมาะสม และมีความสามารถในการบูรณา การระบบ ให้มีการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)

  • วศ.บ. (วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

  • Bachelor of Engineering (Robotics and Lean Automation Engineering)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

  • B.Eng. (Robotics and Lean Automation Engineering)

โอกาสในการประกอบอาชีพ

  1. วิศวกรหุ่นยนต์
  2. วิศวกรโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติสำหรับ พีแอลซี หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
  3. วิศวกรออกแบบระบบการผลิตอัตโนมัติที่ประยุกต์ใช้เครื่องจักรกลและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในการผลิต (System Integrator)
  4. วิศวกรวางแผน ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
  5. นักวิชาการหรือนักวิจัย
  6. ข้าราชการในหน่วยงานภาครัฐ

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) 141 หน่วยกิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 34 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาภาษา 24 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 50 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาบังคับสาขา 38 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการ - หน่วยกิต
2.3.1 แผนสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
2.3.2 แผนฝึกงานและทำโครงงาน 7 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาเลือกสาขา - หน่วยกิต
2.4.1 แผนสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต
2.4.2 แผนฝึกงานและทำโครงงาน 6 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา