บันทึกประสบการณ์จากนักศึกษาโครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบเข้มข้นระยะสั้นที่

ABK College (Asia Bunka Kaikan) เมืองโตเกียว

ระหว่างวันที่ 3 เมษายน - วันที่ 29 พฤษภาคม 2561

1. น.ส.สิริกร วิจิตรจรัสกุล สาขา IB ชั้นปีที่ 2

2. น.ส.รันดา ซำเซ็น สาขา IM ชั้นปีที่ 3

3. นายจักรวาล สิริพงศาธร สาขา BI ชั้นปีที่ 1

4. นายกรวิชญ์ ต่อเติมตระกูล สาขา BJ ชั้นปีที่ 1

5. น.ส.พิชญา งามสดใส สาขา BJ ชั้นปีที่ 1

6. น.ส.พาทินธิดา โอฬารวงศากาญจน์ สาขา IM ชั้นปีที่ 3

7. นายกฤษฏิ์กรัณย์ เหล่าอุดมกุล สาขา BJ ชั้นปีที่ 1

10. น.ส.เบญจรัตน์ อนุพันธ์ สาขา AC ชั้นปีที่ 2SHARE :