บันทึกจากนักศึกษาโครงการเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่

โรงเรียนวิชาชีพอาซาฮีคาวะฟุคุชิ เมืองฮิกาชิคาวา อกไกโด (Higashikawa Town)

ระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 4 - 30 ตุลาคม 2559

1. น.ส.ชริตา จึงพัฒนปรีชา สาขา BJ ชั้นปีที่ 1

2. นายศิริชัย ศักดารัตนากร สาขา EE ชั้นปีที่ 3

3. น.ส.อาภาภัฏ พนมเพิ่มสมบัติ สาขา IE ชั้นปีที่ 3

4. นายจีรศักดิ์ จึงพัฒนปรีชา สาขา AE ชั้นปีที่ 3

5. น.ส.บวรภัค วรพฤกษ์พิสุทธิ์ สาขา HR ชั้นปีที่ 3

6. น.ส.อภิสรา เนติพงศธร สาขา BJ ชั้นปีที่ 3

7. น.ส.กานต์รวี กุสุมาลย์ สาขา IB ชั้นปีที่ 3

8. น.ส.พัทธนันท์ กุศลาศัย สาขา HR ชั้นปีที่ 3

9. นายปิยชาติ อรุณวิริยะกิจ สาขา AE ชั้นปีที่ 3

10. นายหัสปรากรณ์ ล้อมสุขวัฒนา สาขา BJ ชั้นปีที่ 3

11. น.ส.วรมล หามะลิ สาขา BJ ชั้นปีที่ 3

12. น.ส.ฐิติกานต์ ฉัตรโชติก สาขา HR ชั้นปีที่ 3

13. น.ส.บุณยนุช กิตติรัตนวิวัฒน์ สาขา IB ชั้นปีที่ 3

14. น.ส.กัลยรัตน์ กัณหา สาขา BJ ชั้นปีที่ 1SHARE :