เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559 ฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานพระพุทธศาสนา กรุงเทพมหานคร สภาวัฒนธรรมเขตลาดพร้าว ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมสวดแปลศีลห้า ตามโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจวัฒนธรรม ( ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ) ระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา และระดับสถานศึกษา ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 


    โดยมี นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีอันเชิญโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 


    รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล อันตรเสน รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นผู้มอบใบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนต่างๆ ที่ได้รับรางวัล


    ทั้งนี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้เป็นคณะทำงานในโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย  นางสุธาสินี  วงศาโรจน์  นางสาวกัณยากร  วงษ์ศรี  นายพรเทพ  กระโจมทอง  นายสมพร  รุ่งกลิ่น นำนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และนักศึกษาที่มีจิตอาสา เข้าร่วมจัดกิจกรรม ตลอดจนการประสานงานในการประกวดสวดแปลศีลห้า ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ด้วยSHARE :