ภาพพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
มื่อ วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562  ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9

          ก้าวเข้าสู่ปีที่ 13 ของการก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) และเป็นปีที่ 10 ของพิธีประสาทปริญญาบัตร โดยในปีนี้ มีผู้จบการศึกษาทั้งสิ้น 952 คน ระดับปริญญาตรี  887 คน และ ปริญญาโท 65 คน

 

รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กล่าวรายงานความก้าวหน้าของสถาบันฯ


ปาฐกถาพิเศษ โดย นายอัตสึชิ ทาเคทานิ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JETRO) ประจำประเทศไทย เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและญี่ปุ่นกับบทบาทของบัณฑิต ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 


นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มอบประกาศเกียรติคุณแก่ นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) และอดีตกรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  

 
SHARE :