พิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙


    โดยมีนายจิระพันธ์ อุลปาทร นายกสภาสถาบันสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นประธานในพิธี และให้โอวาทแก่บัณฑิต กล่าวได้ว่า “บัณฑิตของสถาบันแห่งนี้ถือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์วิชาต่างๆ เป็นบุคคลที่มีพลังเปี่ยมล้นทั้งกายและใจในการนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับตลอดระยะเวลาที่ศึกษาไปพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติ” และได้ยึดถือแนวปฏิบัติตามค่านิยมร่วมของสถาบัน หรือ TNI Core Values ที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่  

1. Kaizen การพัฒนางานและตนเองอย่างต่อเนื่อง  

2. Monodzukuri การสร้างสรรค์และมุ่งมั่นในการสร้างผลงาน  อย่างมีคุณภาพ  

3. Hansei การน้อมรับความผิดพลาดของตนเองและพร้อมปรับปรุงแก้ไข 

ค่านิยมร่วมดังกล่าว ถือเป็นคุณสมบัติที่แสดงถึงการเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม ผมเชื่อมั่นว่าหากบัณฑิตทุกคนได้ไตร่ตรอง และนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจะทำให้บัณฑิตเป็นบุคคลที่มีความสามารถที่โดดเด่น ประสบความสำเร็จ ก้าวหน้าในชีวิต และการงานสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กรและสังคม และนำมาซึ่งชื่อเสียง เกียรติศักดิ์แก่ตนเอง ครอบครัว และสถาบัน

นายจิระพันธ์ อุลปาทร นายกสภาสถาบันสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กล่าวให้โอวาท แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564


    รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กล่าวรายงานถึงการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาตามพันธกิจของสถาบันอย่างต่อเนื่อง และได้ดำเนินการโครงการและกิจกรรมใหม่ๆ ที่สำคัญ อันได้แก่ การจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติอย่างเป็นทางการในปีการศึกษา 2565 การเปิดหลักสูตรเทียบโอนสาขาต่างๆ ในทุกคณะวิชา การดำเนินการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงโจทย์ปัญหาและความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่แท้จริง  

    ปัจจุบันสถาบันเปิดดำเนินการสอนรวม 25 หลักสูตร เป็นหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 20 หลักสูตร และในระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแล้วจำนวน 9,293 คน เป็นระดับปริญญาตรี 8,448 คน และระดับปริญญาโท 845 คน  

    ในปีนี้สถาบันได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลผู้มีคุณูปการแก่สถาบัน จำนวน 6 ท่าน ได้แก่

1. นายสุพงศ์  ชยุตสาหกิจ

2. รศ. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง

3. ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร

4. ดร.สุรพันธ์  เมฆนาวิน

5. รศ.พิชิต  ลำยอง

6. รศ.ดร.มังกร โรจน์ประภากร

นายจิระพันธ์ อุลปาทร นายกสภาสถาบันสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ 

นายจิระพันธ์ อุลปาทร นายกสภาสถาบันสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง

นายจิระพันธ์ อุลปาทร นายกสภาสถาบันสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

นายจิระพันธ์ อุลปาทร นายกสภาสถาบันสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ ดร.สุรพันธ์ เมฆนาวิน

นายจิระพันธ์ อุลปาทร นายกสภาสถาบันสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ รศ.พิชิต ลำยอง 

นางสาวธมลวรรณ ฤทธิ์ถาวร ผู้แทนบัณฑิตกล่าวนำคำปฎิญาณ 

ดูพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ย้อนหลัง ได้ที่ https://www.facebook.com/ThaiNichi/videos/581050317119662SHARE :