เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น พร้อมด้วย รศ.อัญชลี สุพิทักษ์ คณบดี และคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ ดร.ปัญญาพล สุพรรณวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย), คุณมานิตย์ จันสุทธิรางกูร ประธานกรรมการ บริษัท ไอเมค อินโนเวชั่น จำกัด และคุณกิตติคุณ เกษตรเวทิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาเดสโก้ อินเทลลิเจนท์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านการวิจัย เทคโนโลยี รวมไปถึงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์การสร้างบุคลากรที่จะเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรมให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต

SHARE :