นายยุรนันท์ มูซอ บุคลากรศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร และ ดร. ธงชัย แก้วกิริยา อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

    นายยุรนันท์ มูซอ บุคลากรศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร และ  ดร. ธงชัย แก้วกิริยา อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ​​8 (NCIT 2016) ในวันที่ 26-27 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า จังหวัดกระบี่ โดยมีรายละเอียดการนำเสนอบทความ ดังนี้ 

ชื่อบทความ:  ต้นแบบการติดตั้งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์โดยใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือช่วยค้นหาเส้นทางการดาวน์โหลดบนเครือข่ายเพียร์ทูเพียร์ 

ผู้เแต่ง ยุรนันท์ มูซอ และ ธงชัย แก้วกิริยา

ผู้นำเสนอ ยุรนันท์ มูซอSHARE :