การบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่สนองตอบต่อความต้องการของอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมที่นับวันยิ่งขยายตัว และมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยมากขึ้นตามการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลก หลักสูตรนี้มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประกอบวิชาชีพทางการบัญชี สู่ภาคอุตสาหกรรมภาคการพาณิชย์ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมและมีทักษะการสื่อสารด้านภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

 • บัญชีบัณฑิต

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)

 • บช.บ.

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

 • Bachelor of Accountancy

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

 • B.Acc.

โอกาสในการประกอบอาชีพ

 1. ด้านการทำบัญชี
 2. ด้านการสอบบัญชี
 3. ด้านการบัญชีบริหาร
 4. ด้านการภาษีอากร
 5. ด้านการวางระบบบัญชี
 6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี
 7. ด้านการตรวจสอบภายใน
 8. ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี
 9. ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) 139 หน่วยกิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาภาษา 30 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 39 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาบังคับสาขา 39 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติทางวิศวกรรมอุตสาหการ - หน่วยกิต
2.3.1 แผนสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
2.3.2 แผนฝึกงาน 4 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาเลือกสาขา - หน่วยกิต
2.4.1 แผนสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต
2.4.2 แผนฝึกงาน 12 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา