บริหารธุรกิจญี่ปุ่น

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น เป็นหลักสูตรหนึ่งที่สนองตอบต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการบริการ ผนวกกับแนวโน้มการค้าขายและตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคตที่เป็นไปในรูปแบบไร้พรมแดน ซึ่งปัจจุบัน สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของไทยจำนวนมากเป็นการดำเนินการโดยการร่วมทุนจากผู้ประกอบการในประเทศญี่ปุ่น และหลายองค์กรก็เป็นองค์กรขนาดใหญ่ในระดับสากล และการบริหารจัดการองค์กรแบบญี่ปุ่นนั้นก็ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพระบบหนึ่ง หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบัณฑิตที่ความสามารถในด้านการสื่อสารด้านภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจทั้งด้านการพูด การอ่านและการเขียนในระดับที่ดีแล้วยังมุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการองค์กร การจัดการบัญชีการเงินและการลงทุน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด กฎหมายทางธุรกิจ การจัดการสินค้านำเข้าและส่งออก รวมทั้งสามารถเข้าใจและประยุกต์ระบบงานแบบญี่ปุ่นที่เป็นจุดแข็งไปใช้ในองค์กรต่างๆ ที่สังกัดได้ ดังนั้นโครงสร้างหลักสูตรนี้จึงเป็นการบูรณาการ องค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจผนวกกับองค์ความรู้ด้านศิลปศาสตร์ ด้านภาษาญี่ปุ่น

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจญี่ปุ่น)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)

 • บธ.บ. (บริหารธุรกิจญี่ปุ่น)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

 • Bachelor of Business Administration (Japanese Business Administration)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

 • B.B.A. (Japanese Business Administration)

โอกาสในการประกอบอาชีพ

 1. ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ
 2. ด้านการตลาด
 3. ด้านบัญชี
 4. ด้านการเงิน
 5. ด้านการบริหารงานบุคคล
 6. ด้านการจัดจำหน่าย
 7. ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านบริหารธุรกิจ
 8. ด้านการให้คำปรึกษาทางการบริหารจัดการ
 9. ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและต่างปรเทศ
 10. ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) 136 หน่วยกิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาภาษา 33 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 39 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ 30 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติทางการบริหารธุรกิจ - หน่วยกิต
2.3.1 แผนฝึกงาน 1 หน่วยกิต
2.3.2 แผนสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาเลือก - หน่วยกิต
2.4.1 แผนฝึกงาน 18 หน่วยกิต
2.4.2 แผนสหกิจศึกษา 12 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา