การตลาดดิจิทัล

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล เป็นหลักสูตรหนึ่งที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการบริการ ผนวกกับแนวโน้มการค้าขายและตลาดแรงงานในปัจจุบัน และอนาคตที่เป็นไปในรูปแบบไร้พรมแดน ซึ่งปัจจุบันสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของ ไทยจำนวนมาก หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบัณฑิตที่ความสามารถในด้านดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอย่างสร้างสรรค์เทคโนโลยีนวัตกรรมและการบริหารการตลาดครบทั้ง 4 P’S คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการกลยุทธ์ราคาการบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาดและ การสื่อสารทางการตลาด ฯลฯ ทั้งยังสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการองค์กรรวมทั้งสามารถเข้าใจและประยุกต์ใช้ในองค์กรต่างๆ ที่สังกัดได้

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)

 • บธ.บ. (สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

 • Bachelor of Business Administration (Digital Marketing)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

 • B.B.A. (Digital Marketing)

โอกาสในการประกอบอาชีพ

 1. ด้านการขาย การจัดจำหน่าย
 2. ด้านการบริหารการตลาด
 3. ด้านการส่งเสริมการขาย
 4. ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ
 5. ด้านเทคโนโลยีทางการตลาด
 6. ด้านการตลาดดิจิตัล
 7. ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านบริหารธุรกิจ
 8. ด้านการให้คำปรึกษาทางการบริหารจัดการ
 9. ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและต่างปรเทศ
 10. ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) 127 หน่วยกิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาภาษา 24 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 30 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาบังคับสาขา 42 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติ - หน่วยกิต
2.3.1 แผนฝึกงาน 1 หน่วยกิต
2.3.2 แผนสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาเลือก - หน่วยกิต
2.4.1 แผนฝึกงาน 18 หน่วยกิต
2.4.2 แผนสหกิจศึกษา 12 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา