รู้จัก HRJ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น

หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้อนุมัติหลักสูตร เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 และเริ่มการเปิดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2557 นำแนวคิดและวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นมาใช้เป็นแนวของการเรียนการสอน เพื่อให้ผลิตบัณฑิตได้ตรงกับสถานประกอบการสัญชาติญี่ปุ่นและสัญชาติอื่นๆ ที่มีความต้องการบัณฑิตที่มีวินัย มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ โดยหลักสูตรมีอัตลักษณ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางการผลิตบัณฑิต
" นักศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น โอกาสการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองจากผู้ทรงคุณวุฒิองค์กรธุรกิจสัญชาติญี่ปุ่น "
...
ดร.เอิบ พงบุหงอ
...
อาจารย์สุชีรา นวลทอง
...
อาจารย์ยุรนันท์ มูซอ
...
อาจารย์จุฑามาศ ทันธิกุล
...
ดร.ดวงดาว โยชิดะ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)

 • บธ.บ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

 • Bachelor of Business Administration (Japanese Human Resources Management

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

 • B.B.A. (Japanese Human Resources Management)

โอกาสในการประกอบอาชีพ

 1. นักบริหารงานทรัพยากรมนุษย์กองการเจ้าหน้าที่องค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
 2. นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์องค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
 3. เจ้าหน้าที่งานบริหารธุรการ องค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
 4. นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อิสระ
 5. เจ้าหน้าที่งานบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 6. เจ้าหน้าที่ด้านการให้คำปรึกษาทางการบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 7. เจ้าหน้าที่ด้านการวางระบบบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 8. เจ้าหน้าที่ด้านการบริหารแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) 127 หน่วยกิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาภาษา 24 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 27 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ 42 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ญี่ปุ่น - หน่วยกิต
2.3.1 แผนสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
2.3.2 แผนฝึกงาน 1 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาเลือก - หน่วยกิต
2.4.1 แผนสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต
2.4.2 แผนฝึกงาน 15 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา