การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นหลักสูตรหนึ่งที่สนองตอบต่อความต้องการของอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ที่นับวันยิ่งขยายตัวและมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยมากขึ้นตามการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศไทย หลักสูตรนี้มุ่งเน้นสร้างบุคลากรที่ประกอบอาชีพอยู่ในสถานประกอบการ ให้เป็นบัณฑิตที่ความสามารถสู่ทั้งภาคการพาณิชย์และภาคอุตสาหกรรม โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการระบบงานต่างๆ ในองค์การพาณิชย์ และอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มุ่งเน้นการแข่งขันในตลาดระหว่างประเทศได้แก่การจัดการด้านการตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการโลจิสติกส์ การเงินระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติของแต่ละภูมิภาค การส่งออกนำเข้า การจัดการเชิงกลยุทธ์ วัฒนธรรมระหว่างประเทศ ภาษาสำคัญที่ต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ เช่นภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)

  • บธ.บ. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

  • Bachelor of Business Administration (International Business Management)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

  • B.B.A. (International Business Management)

โอกาสในการประกอบอาชีพ

  1. งานในบริษัทตัวแทนออกของ
  2. งานในบริษัทตัวแทนผู้ส่งสินค้า
  3. งานในบริษัทโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
  4. งานด้านการบริหารจัดการการตลาดระหว่างประเทศในบริษัทข้ามชาติ
  5. การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ
  6. ผู้ประกอบการ หรือทำงานในวิสาหกิจตั้งใหม่ (Start Up) ที่มุ่งเน้นธุรกิจระหว่างประเทศ

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) 133 หน่วยกิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาภาษา 27 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 36 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาบังคับสาขา 27 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ - หน่วยกิต
2.3.1 แผนสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
2.3.2 แผนฝึกงาน 1 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาเลือกสาขา - หน่วยกิต
2.4.1 แผนสหกิจศึกษา 18 หน่วยกิต
2.4.2 แผนฝึกงาน 24 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา