การจัดการระบบการผลิตและโลจิสติกส์แบบลีน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบการผลิตและโลจิสติกส์แบบลีน (ปริญญาโท) เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมที่มีวิสัยทัศน์ สามารถมองภาพรวมการวินิจฉัยธุรกิจขององค์การภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถหลัก (Core Competence) และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การได้อย่างมีประสิทธิผล มีความสามารถในการใช้เครื่องมือสมัยใหม่เพื่อบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม4.0 แบบญี่ปุ่น ที่มุ่งเน้นนวัตกรรม สามารถวิเคราะห์ กำหนดกลยุทธ์ วางแผนและดำเนินการธุรกิจอุตสาหกรรมโดยอาศัยเทคโนโลยีการผลิตแบบลีนและเครื่องจักรอัตโนมัติที่ทันสมัยและหุ่นยนต์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในบริบทที่เป็นพลวัตสูงได้

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการระบบการผลิตและโลจิสติกส์แบบลีน)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)

 • บธ.ม. (การจัดการระบบการผลิตและโลจิสติกส์แบบลีน)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

 • Master of Business Administration (Lean Manufacturing System and Logistics Management )

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

 • M.B.A. (Lean Manufacturing System and Logistics Management)

โอกาสในการประกอบอาชีพ

 1. นักบริหารสมัยใหม่ ที่สามารถบริหารกลยุทธ์ของธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตและโลจิสติกส์แบบลีน
 2. นักอุตสาหกรรม ที่มีความรู้ในธุรกิจอุตสาหกรรม พัฒนาธุรกิจเดิม ออกแบบและสร้างธุรกิจอุตสาหกรรมใหม่ในเชิงความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 3. ผู้จัดการและผู้อำนวยการด้านการผลิต โดยมีความรู้ในด้านการเพิ่มผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีระบบการผลิตและโลจิสติกส์แบบลีน ระบบคุณภาพ การสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรมในกระบวนการทำงาน และการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การ
 4. นักวิจัย เพื่อวินิจฉัยและแก้ไขปัญหา ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้างศักยภาพและพัฒนาความสามารถหลัก (Core Competence) ให้แก่องค์การ
 5. ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านอุตสาหกรรมและการพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการอุตสาหกรรม
 6. ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 7. อื่นๆ

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 - หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
ค. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
แผน ข - หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
ค. สารนิพนธ์ 3 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

แผน ก แบบ ก 2

แผน ข.