นวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม(ปริญญาโท) เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างผู้ประกอบการและผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมที่มีวิสัยทัศน์ สามารถมองภาพรวมขององค์การภาคอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจน มีความสามารถในการใช้ในการใช้เครื่องมือและนวัตกรรมต่างๆ ในการจัดการธุรกิจ และอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา กำหนดแผนและการดำเนินการกลยุทธ์ในการยกระดับองค์การที่สังกัด เพื่อสร้างสถานประกอบการขึ้นใหม่ หรือ เพิ่มผลิตภาพขององค์การ สร้างนวัตกรรมในการผลิต นวัตกรรมในกระบวนการจัดการทางธุรกิจ และการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)

  • บธ.ม.(นวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

  • Master of Business Administration (Innovation of Business and Industrial Management)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

  • M.B.A. (Innovation of Business and Industrial Management)

โอกาสในการประกอบอาชีพ

  1. นักบริหาร โดยสามารถบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์รวมทั้งการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อการพัฒนาองค์กรและธุรกิจ
  2. นักวินิจฉัยองค์กร โดยสามารถวินิจฉัยองค์กรทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร โดยอาศัยข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเป็นพื้นฐาน
  3. นักอุตสาหกรรม โดยมีความรู้ในนวัตกรรมการจัดการ ธุรกิจและ อุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาธุรกิจเดิมและสร้างธุรกิจใหม่ๆ
  4. นักบริหารและจัดการการผลิต โดยมีความรู้ในด้านนวัตกรรมการเพิ่มผลผลิต ระบบคุณภาพ และการเพิ่มมูลค่าเพิ่มในกระบวนการทำงานต่างๆ
  5. นักวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและเพื่อพัฒนาองค์กร

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) 39 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 - หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
ค. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
แผน ข - หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก 21 หน่วยกิต
ค. สารนิพนธ์ 3 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

แผน ก แบบ ก 2

แผน ข.