บริหารธุรกิจญี่ปุ่น (ปริญญาโท)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (ปริญญาโท) เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างผู้บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีวิสัยทัศน์ สามารถมองภาพรวมขององค์การภาคอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจน มีความสามารถในการใช้ในการใช้เครื่องมือการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา กำหนดแผนและการดำเนินการกลยุทธ์ในการยกระดับองค์การที่สังกัด พัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพสูงขึ้น

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจญี่ปุ่น)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)

  • บธ.ม. (บริหารธุรกิจญี่ปุ่น)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

  • Master of Business Administration (Japanese Business Administration)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

  • M.B.A. (Japanese Business Administration)

โอกาสในการประกอบอาชีพ

  1. นักบริหาร โดยสามารถบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาธุรกิจ
  2. นักบริหารที่มีความพิเศษทางด้านภาษาญี่ปุ่น โดยสามารถใช้ทักษะทางด้านภาษาในการสื่อสารทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์การ
  3. นักธุรกิจและบริหารที่มีความรู้ในธุรกิจอุตสาหกรรม และภาษาญี่ปุ่นเชิงลึกอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาธุรกิจเดิมและสร้างธุรกิจใหม่ๆ เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นได้
  4. นักวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและเพื่อพัฒนาองค์การ
  5. ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) 42 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 - หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
ค. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
แผน ข - หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก 18 หน่วยกิต
ค. สารนิพนธ์ 3 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

แผน ก แบบ ก 2

แผน ข.