การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม เป็นหลักสูตรที่สนองตอบต่อความต้องการของอุตสาหกรรการท่องเที่ยวและการบริการที่นับวันยิ่งขยายตัว และมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยมากขึ้นตามการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลก หลักสูตรนี้มีลักษณะบูรณาการเชิงประยุกต์ศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัย เน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ครอบคลุมการวางแผนและการพัฒนา การบริหาร การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาต่างประเทศ กฎหมาย และการอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของภาคธุรกิจ สังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมุ่งเน้นสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มีทักษะการสื่อสารด้านภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้ และสามารถ แข่งขันในตลาดแรงงานสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียน ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนในการสอน การบริการวิชาการ และงานวิจัย

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)

  • บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

  • Bachelor of Business Administration (Innovative Tourism and Hospitality Management)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

  • B.B.A. (Innovative Tourism and Hospitality Management)

โอกาสในการประกอบอาชีพ

  1. ด้านการประสานงานและวางแผนการท่องเที่ยว
  2. ด้านที่ปรึกษาทางการท่องเที่ยว
  3. ด้านการมัคคุเทศก์
  4. ด้านผู้ประกอบการ/บริการ
  5. ด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) 133 หน่วยกิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาภาษา 24 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 24 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาบังคับสาขา 36 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - หน่วยกิต
2.3.1 แผนสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
2.3.2 แผนฝึกงาน 1 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาเลือก - หน่วยกิต
2.4.1 แผนสหกิจศึกษา 15 หน่วยกิต
2.4.2 แผนฝึกงาน 21 หน่วยกิต
2.5 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ - หน่วยกิต
2.5.1 แผนสหกิจศึกษา 15 หน่วยกิต
2.5.2 แผนฝึกงาน 15 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา