บันทึกประสบการณ์จากนักศึกษาโครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบเข้มข้นระยะสั้นที่

ABK College (Asia Bunka Kaikan) เมืองโตเกียว

ระหว่างวันที่ 3 เมษายน - วันที่ 30 พฤษภาคม 25621. น.ส.ฉินิดา บุญช่วย สาขา AC ชั้นปีที่ 4

2. น.ส.เทียมโสม พรมพุฒ สาขา IE ชั้นปีที่ 3

3. นายศรุต อินทรวงศ์ สาขา IT ชั้นปีที่ 3

4. น.ส.ภัททิยา อัชนะพรกุล สาขา IB ชั้นปีที่ 3

5. นายปรัชญา แสงภู่ สาขา IM ชั้นปีที่ 4

6. น.ส.กนกวรรณ กุลนาค สาขา BJ ชั้นปีที่ 3

7. นายพงศภัทร์ ธนาพงศ์สมนึก สาขา LM ชั้นปีที่ 3

8. นายพรชัย สว่างบรรเจิดทวี สาขา AC ชั้นปีที่ 3 

9. น.ส.กิตติยาพร มนตรีหาญ สาขา BJ ชั้นปีที่ 3

10. น.ส.จิรัชญา ดิลกธำรงค์กูล สาขา BJ ชั้นปีที่ 2

11. น.ส.ปัทมพร คงปัญญา สาขา BJ ชั้นปีที่ 3

12. น.ส.รัฐสิรี ชาญจึงถาวร สาขา BJ ชั้นปีที่ 3

13. น.ส.รวิภา ทองอมร สาขา BJ ชั้นปีที่ 3SHARE :