คณะบริหารธุรกิจ มุ่งมั่นเป็นศูนย์กลางทางวิชาการทางด้านการบริหาร การจัดการ ให้เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม และสังคมอย่างมีคุณธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

เป็นเลิศในการบริหารแบบญี่ปุ่น เชี่ยวชาญการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

บรรยากาศที่ TNI