พิธีมอบเหรียญทองเกียรตินิยม ให้กับมหาบัณฑิต และ บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น


    เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ครบรอบ 9 ปี) รศ.ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดี
ได้มอบเหรียญทองเกียรตินิยม ให้กับมหาบัณฑิต และบัณฑิต จำนวน 12 คน ดังนี้
ระดับปริญญาโท
1. นายศิวพงษ์  นิลวงษ์    วศ.ม (เทคโนโลยีวิศวกรรม)           เกรดเฉลี่ย 3.81
2. นายสาเรศ  วันโสภา    วท.ม (เทคโนโลยีสารสนเทศ)           เกรดเฉลี่ย 4.00

ระดับปริญญาตรี
3. นายทิวสน  อักษร    วศ.บ.(วิศวกรรมยานยนต์)                              เกรดเฉลี่ย 3.90
4. นายสิทธิเลิศ  อุกฤษฏ์เจิดหาญ    วศ.บ.(วิศวกรรมการผลิต)                เกรดเฉลี่ย 3.98
5. นายสุรพันธ์  จารนัย    วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)                       เกรดเฉลี่ย 3.61
6. นางสาวกชวรรณ ละม้าย    วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)                    เกรดเฉลี่ย 3.71
7. นางสาวจันทิมา  สนธิสุวรรณ    วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)               เกรดเฉลี่ย 3.76
8. นางสาวพัสวี  หล่อธราประเสริฐ    วท.บ (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)             เกรดเฉลี่ย 3.95
9. นายอภิชาญ เหล็กชาย    วท.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)            เกรดเฉลี่ย 3.73
10. นายธนภัทร  เลิศรัตนวาณิช    บธ.บ.(การจัดการอุตสาหกรรม)             เกรดเฉลี่ย 3.73
11. นางสาวสุกัญญา  สุภาวรีกุล    บธ.บ.(บริหารธุรกิจญี่ปุ่น)                   เกรดเฉลี่ย 3.94
12. นางสาวนฤพร  แซ่ก๊ก    บธ.บ.(การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)           เกรดเฉลี่ย 3.88SHARE :