ขอแสดงความยินดี นางสาวชฎาทิพย์ จารุรัตนชัย นักศึกษา MT ได้รับรางวัล นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557


ขอแสดงความยินดี
นางสาวชฎาทิพย์ จารุรัตนชัย นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียชั้นปีที่ 3 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้รับการคัดเลือกจากคณะให้เป็น
นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557
โดยได้รับเกียรติบัตรจาก รศ.ดร. จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์ นายกสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Chadatip Jarurattanachai Profile
  


SHARE :