วิศวกรรมการผลิต ได้รับการบริจาค CAE Moldex3D for Plastic Injection

สาขาวิศวกรรมการผลิต  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการบริจาคโปรแกรม CAE  Moldex3D  for Plastic  Injection 

จากบริษัท Core Tech System Co.,Ltd.  ในวันที่ 2 กันยายน 2553   ซึ่งมี  Dr. Venny Yang  และคณะ เป็นผู้มอบให้  

โปรแกรมดังกล่าวมีความสำคัญอย่างมากและเป็นที่นิยมอย่างมากในการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก   ซึ่งจะนำมาใช้ประโยชน์

ในการเรียนการสอน ของวิชา PEN-309 เทคโนโลยีแม่พิมพ์ ( Mold & Die Technology ) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3

สาขาวิศวกรรมการผลิต และสาขาวิศวกรรมยานยนต์ หรือนักศึกษาสาขาอื่นที่มีความสนใจ


SHARE :