ทีม #LOGSEED + TRAVAL นักศึกษาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน(LM) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ได้รับรางวัล "ชมเชย" งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2563 (KMUTNB Innovation Awards 2020) ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท และโล่รางวัล ซึ่งมีทีมที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรอบแรกจำนวน 50 ทีม และผ่านเข้ารอบนำเสนอจำนวน 5 ทีม จาก 12 สถาบันอุดมศึกษา


โดยสมาชิกในทีมประกอบด้วย

1. นายวัชรพงษ์ หอมทอง                     

2. นายเอนกพงศ์ เหมือนสมัย

3. นางสาวอันนา เมษะมาน                                

4. นางสาวสุธิรัตน์ เตชะเทียนวิจิตร                    

5. นายพงศภัทร์ ธนาพงศ์สมนึก       

 SHARE :