การพัฒนาธุรกิจและสตาร์ตอัป

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจและสตาร์ตอัป เน้นการสร้างนักพัฒนาธุรกิจและ Startup รุ่นใหม่ที่มี Smart idea เพื่อสร้างและพัฒนาสินค้าและบริการ ให้ตอบโจทย์ธุรกิจในยุค Digital โดย รูปแบบการเรียนแบบ Project Based Learning เน้นการวิเคราะห์ ลงมือทําจริงและสร้างความร่วมมือกับ หน่วยงานภายนอก โดยหลักสูตรมีความร่วมมือกับ New Tech Start-up ใน Thai และต่างประเทศมากมาย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ Spin-off Project ให้เป็น New Start-up ที่ทําเงินได้จริง และ มีโอกาสดูงาน ฝึกงานและเรียนต่อ หรือ ทํางานที่ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นได้

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การพัฒนาธุรกิจและสตาร์ตอัป)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)

  • บธ.บ. (การพัฒนาธุรกิจและสตาร์ตอัป)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

  • Bachelor of Business Administration (Development of Business and Start-Up)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

  • B.B.A. (Development of Business and Start-Up)

โอกาสในการประกอบอาชีพ

  1. Product Owner หรือ Product Manager (นักออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ)
  2. Project Manager (ผู้จัดการโครงการ)
  3. User experience (UX) researcher
  4. User interface (UI) designer
  5. Business Digital strategist (นักวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ)
  6. โอกาสเป็นผู้ประกอบการ Start-Up ที่สามารถดําเนินธุรกิจได้ทั้งในไทยและต่างประเทศ

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) 127 หน่วยกิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาภาษา 24 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 30 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาบังคับสาขา 34 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (เลือกแผนใดแผนหนึ่ง) - หน่วยกิต
2.3.1 แผนสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต
2.3.2 แผนฝึกงาน 1 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาเลือกสาขา - หน่วยกิต
2.4.1 แผนสหกิจศึกษา 21 หน่วยกิต
2.4.2 แผนฝึกงาน 26 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา