TESA Top Gun Rally #16


TESA Top Gun Rally #16 เป็นเวทีเพื่อค้นหาสุดยอดฝีมือวิศวกรทางด้านระบบสมองกลฝังตัวของประเทศไทย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เช่นกัน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถ
SHARE :