แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ Tech to Innovation, Innovation to Startup  ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาและอาจารย์ที่มีไอเดีย และความคิดสร้างสรรค์ (Idea and Creation) ได้คิดค้น วิจัย และ พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ทั้งด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ Firmware,Platform, Management System, Mobile Application ฯลฯ และพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ(Smart Pole หรือเสาอัจฉริยะ) สู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์หรือจดทรัพย์สินทางปัญญาได้  ที่ประกอบไปด้วย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ทีม :  เดอะร็อคฮอค จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อโครงการ : Intelligent Parking Guidance System  

สมาชิกในทีม

1. นายธนาธร สมศักดิ์เสริม

2. นายพันกวี จุลกระเศียร

3. นายพงศ์นัคระ ยะคำ

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. ดร.วรากร ศรีเชวงทรัพย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ทีม :  แมวส้ม จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อโครงการ :  Automatic LINE Notification

สมาชิกในทีม 

1. นายดรณ์ ชัยสิริมั่นคง

2. นางสาวอรนรินทร์ ปรีดีเพชรพงศ์

3. นายบารมี สุขหงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ชัชไชย วรรณบูรณ์SHARE :