บันทึกจากนักศึกษาโครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบเข้มข้นระยะสั้นที่ ABK College

(Asia Bunka Kaikan) เมืองโตเกียว ระหว่างวันที่ 5 เม.ย. - วันที่ 31 พ.ค. 2560

1. นายจักริน ชีพสัจญาณ สาขา CE ชั้นปีที่ 3

2. นายเขตต์ ขันติเศรษฐ์ สาขา IB ชั้นปีที่ 1

3. นายนิธิศ พิศาลสาธุกิจ สาขา EE ชั้นปีที่ 4

4. นายณัษฐพงษ์ พรทิพย์วรเวทย์ สาขา PE ชั้นปีที่ 1

5. นายภัทรภณ เลาหกิจวิฑูร สาขา PE ชั้นปีที่ 2

6. นายศุภฤกษ์ กีรติวศิน สาขา IB ชั้นปีที่ 1

7. น.ส.กมลพร รัตนคันทรง สาขา CE ชั้นปีที่ 4

8. น.ส.กชพร สอนอำไพ สาขา IT ชั้นปีที่ 3

9. น.ส.นันท์นภัส วีระถาวร สาขา BJ ชั้นปีที่ 2

10. น.ส.ณปภา สมัครธรรม สาขา HR ชั้นปีที่ 1

11. น.ส.สัจจาพร วาณิชย์อังศุชล สาขา AC ชั้นปีที่ 1

12. น.ส.ธนาภา ลีวงศ์วัฒน์ สาขา AC ชั้นปีที่ 1

13. น.ส.วิชชาญา ปานาผล สาขา BJ ชั้นปีที่ 1SHARE :