เทคโนโลยีสารสนเทศ (ปริญญาโท)

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปริญญาโท) เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความชำนาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสามารถในการออกแบบ วิเคราะห์ ดำเนินการและบริหารจัดการระบบสารสนเทศในองค์กรได้เป็นอย่างดี สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้เป็นอย่างดี และมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ทันกับ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านนี้ที่มีการพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปริญญาโท)

...
อ.ดร.สะพรั่งสิทธิ์ มฤทุสาธร
...
อ.ดร.ศรายุทธ นนท์ศิริ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)

 • วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

 • Master of Science (Information Technology)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

 • M.Sc. (Information Technology)

โอกาสในการประกอบอาชีพ

 1. ผู้บริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ / โครงการซอฟต์แวร์
 2. ผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ / ศูนย์บริการสารสนเทศ
 3. ผู้บริหารฐานข้อมูล
 4. นักพัฒนาระบบสารสนเทศ / นักพัฒนาซอฟต์แวร์
 5. นักออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร
 6. นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
 7. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) 37 หน่วยกิต
แผน ก - หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ 13 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
ค. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
แผน ข - หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ 13 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเลือก 18 หน่วยกิต
ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

แผน ก.

แผน ข.