เทคโนโลยีมัลติมิเดีย

สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เป็นหลักสูตรหนึ่งที่สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ โดยเน้นการศึกษาควบคู่กับการฝึกปฏิบัติจริง เทคโนโลยีมัลติมีเดียมีลักษณะเป็นการผสมผสานกันขององค์ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์การสื่อสาร และความรู้ทางด้านศิลปะเข้าด้วยกัน โดยนำเสนอผลงานผ่านวิทยาการด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสื่อสาร ซึ่งจะต้องมีพื้นฐานความรู้ทั้งทางด้านเทคโนโลยีและศิลปะเป็นสำคัญ บุคลากรในสายอาชีพมัลติมีเดียจึงเป็นที่ต้องการสูงของวงการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียนี้ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความชำนาญ เสริมสร้างประสบการณ์ พัฒนาบัณฑิตที่มีศักยภาพทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์มัลติมีเดีย เป็นนักพัฒนา/ออกแบบผลิต และบริหารโครงงานมัลติมีเดีย คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและกราฟฟิก โดยเน้นการศึกษาควบคู่กับฝึกปฏิบัติจริง สามารถทำงานด้านแอนิเมชั่น เช่น ธุรกิจการค้าทางอินเตอร์เนต ธุรกิจที่ใช้โทรศัพท์มือถือ ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจโฆษณา หรือทำงานในสายงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก การพัฒนาเว็บไซต์ ตลอดจนงานอื่นๆ และสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย

...
อ.นิติรัตน์ ตัณฑเวช
...
ดร.อภิชญา นิ้มคุ้มภัย
...
ดร.ประมุข บุญเสี่ยง
...
ผศ.ดร.ฐิติพร เลิศรัตน์เดชากุล
...
ดร.ภูวดล ศิริกองธรรม

อาจารย์สังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย

...
อ.สาเรศ วันโสภา
...
อ.รุ่งภพ ปรีชาวิทย์

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)

  • วท.บ. (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

  • Bachelor of Science (Multimedia Technology)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

  • B.Sc. (Multimedia Technology)

โอกาสในการประกอบอาชีพ

  1. ทำงานในสถานประกอบการภาคธุรกิจ โดยมีความชำนาญในการออกแบบระบบมัลติมีเดีย การใช้เครื่องมือช่วยในการพัฒนาและออกแบบ
  2. ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เช่น เป็นผู้วางระบบมัลติมีเดีย เป็นที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  3. ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) 132 หน่วยกิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาภาษา 24 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 28 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาบังคับสาขา 34 หน่วยกิต
2.3 วิชาเลือก - หน่วยกิต
2.3.1 แผนสหกิจศึกษา 21 หน่วยกิต
2.3.2 แผนฝึกงานและทําโครงงาน 24 หน่วยกิต
2.4 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม - หน่วยกิต
2.4.1 แผนสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
2.4.2 แผนฝึกงานและทําโครงงาน 4 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา