เทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน

เทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน หลักสูตรบูรณาการที่ผสมผสาน ทฤษฎีองค์ความรู้และแนวคิดทางการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งเน้นผลิตนักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถในภาคทฤษฎี และปฏิบัติ รวมถึงพัฒนาศักยภาพและพลังทางความคิดที่ลึกซึ้งและการสร้างสรรค์ เพื่อผลิตบัณฑิต และยกระดับความรู้ ความสามารถ และทักษะทางวิชาการ และวิชาชีพของบุคลากรด้านการสื่อสารมวลชนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ตลอดจนส่งเสริมการศึกษาวิจัยและเผยแพร่งานทางด้านการสื่อสาร

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน

...
อ.ชาญ จารุวงศ์รังสี
...
อ.ณัฐพงษ์ อัครปฐมลักษณ์
...
อ.ดร.ภคชาติ พุทธิปกรณ์
...
ผศ.ดร.คณากาญจน์ รักไพฑูรย์

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)

 • วท.บ. (เทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

 • Bachelor of Science (Digital Technology in Mass Communication)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

 • B.Sc. (Digital Technology in Mass Communication)

โอกาสในการประกอบอาชีพ

 1. Content Creator
 2. Creative
 3. Film Editor
 4. Producer
 5. Production Designer
 6. Photographer
 7. นักสื่อสารองค์กร
 8. นักจัดและผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิทัล
 9. นักออกแบบสิ่งพิมพ์ออนไลน์ และออฟไลน์
 10. นักวางแผนสื่อและการตลาดโฆษณาดิจิทัล
 11. นักวิจัยและวิเคราะห์การตลาดดิจิทัล
 12. นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล
 13. นักออกแบบงานกราฟิกดีไซน์
 14. ผู้ออกแบบงานอีเว้นท์
 15. บุคลากรด้านวิชาการ ได้แก่ นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน
 16. ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) 134 หน่วยกิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาภาษา 24 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน 28 หน่วยกิต
2.2 วิชาเอก 33 หน่วยกิต
2.3 วิชาโท - หน่วยกิต
2.3.1 ฝึกปฏิบัติ - หน่วยกิต
- เลือกเรียนสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
- เลือกทำโครงงานและฝึกงาน 4 หน่วยกิต
2.3.2 กลุ่มวิชาเลือกสาขา - หน่วยกิต
- เลือกเรียนสหกิจศึกษา เลือกเรียน 24 หน่วยกิต
- เลือกทำโครงงานและฝึกงาน เลือกเรียน 27 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

ช่องทางติดต่อ DC