เทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน

เทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน เป็นหลักสูตร...

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย

...
อ.ชาญ จารุวงศ์รังสี
...
ดร. คณากาญจน์ รักไพฑูรย์
...
อ.ณิชกานต์ ไชยจักร์

อาจารย์สังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย

...
อ.ณัฐพงษ์ ชาญกว้าง
...
อ.ธีรธัช ธรรมธัชอารี

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)

  • วท.บ. (เทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

  • Bachelor of Science (Digital Technology in Mass Communication)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

  • B.Sc. (Digital Technology in Mass Communication)

โอกาสในการประกอบอาชีพ

  1. นักสื่อสารองค์กร
  2. นักจัดและผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิทัล
  3. นักออกแบบเทคนิคพิเศษ
  4. นักจัดและผลิตรายการวิทยุออนไลน์
  5. ผู้สร้างสรรค์งานสื่อ
  6. นักออกแบบสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
  7. นักวางแผนสื่อและการตลาดโฆษณาดิจิทัล
  8. นักวิจัยและวิเคราะห์การตลาดดิจิทัล
  9. ผู้บริหารงานลูกค้า
  10. นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล
  11. ผู้ผลิตเนื้อหาบนสื่อดิจิทัล
  12. นักออกแบบงานกราฟิก
  13. นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
  14. ผู้ดูแลงานอีเว้นท์
  15. บุคลากรด้านวิชาการ ได้แก่ นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน
  16. ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) 134 หน่วยกิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาภาษา 24 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน 28 หน่วยกิต
2.2 วิชาเอก 33 หน่วยกิต
2.3 วิชาโท - หน่วยกิต
2.3.1 ฝึกปฏิบัติ - หน่วยกิต
- เลือกเรียนสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
- เลือกทำโครงงานและฝึกงาน 4 หน่วยกิต
2.3.2 กลุ่มวิชาเลือกสาขา - หน่วยกิต
- เลือกเรียนสหกิจศึกษา เลือกเรียน 24 หน่วยกิต
- เลือกทำโครงงานและฝึกงาน เลือกเรียน 27 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา