เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหลักสูตรหนึ่งที่สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ และ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการในองค์การสมัยใหม่มาก ยิ่งขึ้น จนถือเป็นทรัพยากรและปจจัยเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญหนึ่ง สถาบันฯ ได้เล็งเห็นความสําคัญของกระแสและการมีอิทธิพลของ เทคโนโลยีด้านนีW จึงได้ออกแบบหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศนี่ขึ้น โดยอิงมาตรฐานหลักสูตรของ The Association for Computing Machinery (ACM) โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ชํานาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการออกแบบ เขียน วิเคราะห์ และบริหารจัดการระบบสารสนเทศได้เป็นอย่างดี และมีความ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านนีWที่มีการพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

...
อ.อมรพันธ์ ชมกลิ่น
...
อ. อดิศักดิ์ เสือสมิง
...
ผศ. ตรีรัตน เมตต์การุณ์จิต
...
ผศ. ดร. นรังสรรค์ วิไลสกุลยง
...
ดร.ณปภัช วิชัยดิษฐ์

อาจารย์สังกัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

...
ดร. ปราณิสา อิศรเสนา
...
อ.สลิลา ชีวกิดาการ
...
อ.ลลิตา ณ หนองคาย

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)

 • วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

 • Bachelor of Science (Information Technology)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

 • B.Sc. (Information Technology)

โอกาสในการประกอบอาชีพ

 1. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
 2. นักพัฒนาโปรแกรมทางธุรกิจ
 3. นักเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
 4. ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
 5. บริษัทที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 7. ทํางานในสถานประกอบการภาคธุรกิจอุตสาหกรรม โดยมีความชํานาญในการใช้งานซอฟต์แวร์ด้านการจัดการองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
 8. ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 9. ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า) 132 หน่วยกิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาภาษา 24 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน 9 หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะด้าน 53 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 9 หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 20 หน่วยกิต
2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 15 หน่วยกิต
2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพืWนฐานของระบบ 9 หน่วยกิต
2.3 วิชาเลือก - หน่วยกิต
2.3.1 แผนสหกิจศึกษา 21 หน่วยกิต
2.3.2 แผนฝึกงานและทําโครงงาน 24 หน่วยกิต
2.4 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม - หน่วยกิต
2.4.1 แผนสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
2.4.2 แผนฝึกงานและทําโครงงาน 4 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา