สัมมนาระดมแนวคิดเพื่อแสวงหาความต้องการจากภาคเอกชน

“การพัฒนาแพลตฟอร์มมาตรฐานเพื่อการบริหารการผลิต และสนับสนุนการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” 

-------------------------------------------------------------------------


        หลักสูตรปริญญาโท สาขา วศ.ม (เทคโนโลยีวิศวกรรม) : MET ร่วมกับ ศูนย์ความเชี่ยวชาญการบูรณาการระบบอัจฉริยะ (COE-ISI) สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น จัดการสัมมนาระดมแนวคิดเพื่อแสวงหาความต้องการจากภาคเอกชน เรื่อง “การพัฒนาแพลตฟอร์มมาตรฐานเพื่อการบริหารการผลิตและสนับสนุนการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-16.30 น. อาคาร A ห้อง A205  เพื่อมาพัฒนาหลักสูตรทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท ของสถาบันฯ ให้ตอบรับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม รวมไปทั้งการมีส่วนร่วมกับงานวิจัยของภาคอุตสาหกรรม และการบริการวิชาการต่างๆ ในอนาคต

 

 SHARE :