เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ทางสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 3 เดินทางไปศึกษา ที่บริษัท FANUC THAI Ltd. ในหัวข้อ หัวข้อ Factory Automation, Robot Technology, Machining Technology วิชา PEN-318 Automatic Machine Tools
SHARE :