ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลดีเด่นทุกท่าน ในงานประชุมบุคลากรเมิ่อวันที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา
-รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน (Outstanding Teaching Award) : ดร.ชัชไชย วรรณบูรณ์

-รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย (Outstanding Research Award): ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์เพชร สระทองอุ่น

-รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการบริการวิชาการ (Outstanding Academic Services Award): อาจารย์ ภาสกร พันธุ์โอภาส

-รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านกิจกรรม (Outstanding Student Activities Award): ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นเร็นศ ชัยธานี

SHARE :