ประมวลภาพการอบรมหัวข้อ AI on Raspberry Pi ห้อง C303 อาคาร C สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 17.30 น.

SHARE :