ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้อง A602 ห้องปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์ iMac

Snow

A602

Snow

A602

Snow

A602

Snow

A602

ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้อง A303 ห้องปฏิบัติการ Multimedia Studio

Snow

MT Studio

Snow

MT Studio

Snow

MT Studio

Snow

MT Studio