คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดทำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้ยังคงความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan, BCP) ขึ้นโดยได้กำหนดเป็นมาตรการเฝ้าระวังพื้นฐานและการกำหนดระดับมาตรการการป้องกันเพิ่มเติมไว้อยู่ที่ 6 ระดับตั้งแต่ระดับที่ 0 – 5 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ รายละเอียดแผน BCP


ณ ขณะนี้ทางคณะฯ ได้กำหนดระดับมาตรการป้องกันไว้ที่ระดับที่ 2 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • การเรียนการสอนวิชาบรรยายจะเป็นรูปแบบไฮบริดภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง DHMTT
  • การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการจะทำเท่าที่จำเป็นและจำกัดผู้เข้าร่วม
  • การจัดกิจกรรมนักศึกษาจะดำเนินการในรูปแบบออนไลน์เป็นหลัก หากต้องการจัดกิจกรรมแบบไฮบริดจำเป็นต้องเสนอแผนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันการแพร่ระบาดของสถาบันและได้รับอนุญาตจากคณบดี

SHARE :