"อนาคตกำหนดได้ เพื่อเป้าหมายที่ดีกว่า"


หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน)

สาขาการตลาดเชิงสร้างสรรค์ 


- เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังจบการศึกษาหรือทำงานแล้ว และมีวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) สาขาการตลาด การขาย หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง สามารถเทียบโอนรายวิชาได้สูงสุดถึง 79 หน่วยกิต* จาก 136 หน่วยกิต


-ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 6 ภาคการศึกษา (2 ปี) เพียงสัปดาห์ละ 1 วัน (วันอาทิตย์)


จำกัดจำนวนที่นั่งเพียง 30 คนต่อกลุ่มเรียน***เพื่อให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนทุกคน


รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ไม่เกิน! 103,250 บาท** (จ่ายตามหน่วกิตที่เรียนจริง ไม่มีค่าธรรมเนียมอื่นเพิ่มเติม)


โอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น


หมายเหตุ:- * การเทียบโอนหน่วยกิตอาจมากหรือน้อยกว่า ขึ้นอยู่กับผลการศึกษาในหลักฐานการศึกษาที่แนบมาประกอบการสมัคร และประสบการณ์ในการทำงาน

** ค่าใช้จ่ายอาจเพิ่มขึ้นหรือน้อยกว่า ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิตที่ต้องเรียนเพิ่มเติมภายหลังจากเทียบโอนรายวิชาครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว


จุดเด่น


  • มุ่งเน้นการสอนแบบ Project Based Learning การเรียนรู้แก้ปัญหาจากกรณีศึกษาจริง สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานจริงได้


  • การเรียนการสอนแบบ Block course เรียนรายวิชาละ 4 สัปดาห์จนจบ แล้วจึงจะเริ่มเรียนในวิชาใหม่ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานในวันปกติ


  • จากเว็บไซต์จัดหางานหลายสำนักให้ข้อมูลตรงกันว่า เป็นสายงานที่มีค่าตอบแทนสูง และมีความต้องการบุคคลากร ติด Top 10 อีกทั้ง เพิ่มโอกาสในการทำงานจากเครือข่ายความร่วมมือของสถานประกอบการหลายแห่ง และยังสามารถต่อยอดเพื่อเป็นเจ้าของธุรกิจได้ในอนาคต


  • มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิด Mindset มีมุมมองการตลาดที่แปลกใหม่ และฝึกการคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ ด้วยคอนเซ็ปต์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการสไตล์ญี่ปุ่น


  • ทีมผู้สอน มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณจริงในด้านการตลาด มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ


SHARE :