คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท เบส เพลย์เฮ้าส์ จำกัด (Base Playhouse) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 โดยสร้างความร่วมมือและโครงการร่วมกัน ใน 3 ด้าน คือ
ความร่วมมือด้านที่ ① โครงการพัฒนากระบวนการออกแบบการเรียนรู้โดยใช้บอร์ดเกมและกลไกเกม
ความร่วมมือด้านที่ ➁ การวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์ม SEEN: Ability to be seen เพื่อค้นหาศักยภาพของนักศึกษา และเตรียมความพร้อมการทำงาน
ความร่วมมือด้านที่ ③ โครงการพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการและสตาร์ตอัป (Entrepreneurship and Start-Up Curriculum)
และเตรียมพบกับโครงการ กิจกรรมจากความร่วมมือกับ Base Playhouse และ Base LearnX ได้ที่คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น


SHARE :