คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฐิณัฐ ภัครพรหมินทร์


ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการระบบการผลิตและโลจิสติกส์แบบลีน

SHARE :